Jak si ukrojit ze 120 miliard korun?

Zatímco operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) zatím odpočívá v Bruselu, potenciální žadatelé o dotaci by se měli probudit. První výzvy k podávání žádostí o dotaci by totiž měly být vypsány už na přelomu března a dubna. Jak bude OP PIK vypadat a jaké projekty bude možné podpořit?

Úředníci Evropské komise se ke schválení OP PIK dostanou nejdříve v červnu. A to za předpokladu, že se česká strana vypořádá s předběžnými podmínkami, k nimž se zavázala podpisem Dohody o partnerství. Jelikož ale Ministerstvo průmyslu a obchodu počítá s tím, že budou první výzvy k podávání žádostí o dotaci vypsány už na přelomu března a dubna, potenciální žadatelé o dotaci by měli začít jednat.

Čeští podnikatelé, malí, střední i velcí, mohou do roku 2020 využít přibližně 120 mld. korun. OP PIK je tak třetím největším operačním programem pro období 2014 – 2020. Operační program je rozdělen do čtyř prioritních os, které jsou dále rozčleněny do 24 programů podpory. Dvacet jich bylo na začátku února 2015 schváleno vládou.

Přehled prioritních os a dotačních programů:
http://www.businessinfo.cz/cs/dotace-a-financovani/zdroje-financovani-z-eu/op-pik.html

Obecná pravidla pro získání dotace

Uchazeč by měl znát jak specifika jednotlivých programů, tak by se měl seznámit i se základními dotačními pravidly.

V souladu s evropskými strategiemi jsou primárními příjemci dotací z OPPIK malé a střední podniky, o podporu investic v části programů ovšem mohou žádat i velké firmy. Je však zapotřebí počítat s tím, že u většiny typů projektů dojde oproti minulému dotačnímu období k 15% poklesu maximální výše veřejné podpory.

Malé podniky tedy mohou získat dotaci maximálně ve výši 45 % uznatelných nákladů, střední podniky 35 % a velké podniky 25 %. Výjimky lze dosáhnout u projektů zaměřených na průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo na energetické úspory. Vše záleží na charakteru investice a podmínkách aktuální výzvy.

Jinou základní podmínku pro čerpání dotací určuje jejich územní dimenze. O využití peněz z OPPIK mohou uvažovat podnikatelé ze všech krajů České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.
Zájemci o dotace z české metropole však nemusí zcela klesat na mysli. Pokud se rozhodnou k investiční akci vně správních hranic hlavního města, vztahují se na ně stejná pravidla jako na podnikatele z českých, moravských a slezských regionů.

Stanovení podmínek určujících, jaké projekty je možné dotacemi podporovat, je výsledkem dlouhodobých jednání, která musí zohlednit přání členských zemí a strategie EU jako celku. Tři oblasti, kam bude směřovat hlavní podíl dotací:

  • První z nich je podpora činnosti zpracovatelských firem. Bude se jednat hlavně o projekty výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) či zintenzivňování spolupráce výrobních podniků a výzkumného sektoru. Malé a střední výrobní podniky mohou navíc získat peníze na inovování výroby, obměnu strojů, rekonstrukci nemovitostí, poradenství nebo zázemí pro vzdělávání zaměstnanců.
  • Druhým podporovaným odvětvím jsou informační a komunikační technologie, zejména projekty na vývoj sofistikovaných ICT řešení, budování datových center či pokrytí republiky vysokorychlostním internetem.
  • Třetí prioritou bude oblast efektivnějšího nakládání s energií, ať už projekty rozvíjející energetickou infrastrukturu nebo ty zvyšující účinnost výroby, respektive snižující energetickou náročnost v mnoha podnikatelských odvětvích.

Co udělat ještě před vyhlášením dotačních výzev?
Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje na přelomu března a dubna vyhlásit první výzvy v některých z nejpřipravenějších programů. Co by měl podnikatel skutečně zvažující podání žádosti o dotaci udělat už nyní?

Pro správné uchopení projektu je zapotřebí provést kvalitní dotační audit. Jeho smysl spočívá v identifikování nejvhodnějšího dotačního titulu a získané povědomí o podmínkách konkrétního programu usnadní tvorbu investičního plánu.

Stejně jako u nedotačních projektů je investiční plán základním dokumentem, jenž stanoví priority a provedení investice. Žadatel s jeho pomocí prokáže, že má jasnou představu o svých záměrech. Právě podle plánu investice získává podaná žádost o dotaci bodové ohodnocení a jeho příprava tak rozhoduje o úspěšnosti celé dotace.

V této souvislosti není zbytečné zamyslet se nad možnostmi partnerství s výzkumnými institucemi či univerzitami. Kromě navázání užitečných kontaktů existuje i zcela prozaický důvod: partnerství je při hodnocení žádostí bodově zvýhodněno.

5 základních kroků při přípravě projektu:

  • Provést dotační audit/zjistit, která dotace je pro investiční záměr nejvhodnější
  • Zpracovat investiční plán/co hodláte za dotaci pořídit a jaký bude rozpočet
  • Zvážit partnerství s výzkumnými institucemi
  • Zajistit si potřebná povolení
  • Sehnat partnery pro financování

Vzhledem k lhůtám by se žadatel měl co nejdřív pustit do práce! Buď sám, nebo s pomocí dotačních expertů.

Zdroj: www.businessinfo.cz

Možné podpora pro začínající podnikatelé

Podpora vzniku a rozvoje nových podniků, zejména malých a středních, je hlavním nástrojem politiky soudržnosti, kterým dochází k posilování regionálních ekonomik a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR. Investiční dotace pro začínající podnikatele se mohou týkat materiálně-technického vybavení, budování podnikatelských objektů, nákupu strojů a vybavení či snížení energetické náročnosti zlepšením technických obvodových konstrukcí budov. Podnikatelé mohou využít také zvýhodněné úvěry nebo dotace na zaměstnance z úřadu práce a stážových programu, které jsou financovány z Fondu dalšího vzdělávání. Níže uvádíme přehled základních programů umožňujících získání dotace pro začínající podnikatele, pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Program rozvoje venkova podporuje různorodost zemědělských aktivit ve směru zemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a následný rozvoj venkovské ekonomiky v obcích do 2000 obyvatel. Podpora pro začínající podnikatele je z programu zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit.

Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Začínající podnikatelé mohou přemýšlet nad založením sociálního podniku v případě, že podnikatelské aktivity budou prospívat společnosti a životnímu prostředí, podnik bude vytvářet pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním, použijí zisk z větší části pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

CzechEkoSystem je zaměřen především na efektivní rozvoj aktivit MSP (žadatelů) při jejich inovačním podnikání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti Kouče.

Začínající podnikatelé vedeni na úřadu práce – mohou získat příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Tyto finanční prostředky slouží k nákupu hmotné vybavení nutného k provozování Vámi vybrané činnosti. Dále mohou začínající podnikatelé využít mzdové příspěvky na zaměstnance či využít stážové programy – Stáže ve firmách nebo Stáže pro mladé financované z Fondu dalšího vzdělávání.

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – tento program podporuje širokou škálu inovačních, výzkumných a rozvojových aktivit, prostřednictvím kterých mohou podnikatelé rozvíjet své podnikatelské aktivity tak, aby došlo ke zvýšení konkurenční výhody.

Nabízí se rovněž množství regionálních podpor, které umožňují získat dotace ve výši desítek tisíc korun na záměry začínajících podnikatelů.

Zdroj: Dotacni.info