Začínající podnikatelé

Jedná se zveřejnění informací o podnikatelském prostředí, informací spojených s přípravou zahájení podnikání, informací a návodu ke zpracování "Podnikatelského plánu" a dalších navazujících dokumentů a informací o možných podporách pro začínající podnikatele.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo rozšířený Program Inostart s příjmem žádosti od 2. května 2014 do konce roku 2016.

Program je financován z Programu švýcarsko–české spolupráce, ze kterého je vyčleněn grant ve výši 10 mil. CHF (cca 210 mil. Kč) k podpoře malých a středních podniků.
Program švýcarsko-české spolupráceProgram byl vyhlášen v září 2012 jako pilotní program v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a nyní je jeho působnost rozšířena na celé území ČR. Při této příležitosti dochází i k dalším změnám v programu, a to zejména možnost využít poradenské služby ještě před uzavřením úvěrové smlouvy (při přípravě projektu) a dále rozšíření i na společnosti střední velikosti (doposud byl otevřen jen pro malé podnikatele). Program potrvá do konce roku 2016.
Hlavním cílem Programu Inostart je umožnit začínajícím malým a středním podnikatelům získat úvěr k realizaci inovativních projektů.
"V Programu Inostart se jedná o podporu malých a středních podnikatelů, kteří jsou na počátku svého podnikání a chtějí zrealizovat inovativní projekty. Banky těmto podnikatelům nechtějí poskytovat úvěr, neboť je často považují za rizikové klienty. Poskytnutí záruky z veřejných zdrojů však nastartuje ochotu banky poskytnout úvěr. Je nutné si uvědomit, že právě malí a střední podnikatelé jsou klíčovými zaměstnavateli a programy, jako je Inostart, které jim pomohou v začátcích podnikání, mohou sehrát důležitou roli v boji s vysokou nezaměstnaností," vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pro podporu podnikatelů je využita kombinace veřejných a soukromých zdrojů. Z prostředků Programu švýcarsko–české spolupráce podnikatelé získají podporu formou záruky za úvěr (poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.), další podporu získají formou poradenství (poskytuje GRANTIKA České spořitelny, a.s.), úvěry podnikatelům poskytuje Česká spořitelna, a.s. z vlastních prostředků.
A jak to tedy vypadá v praxi? Začínající podnikatel (do 3 let) předloží České spořitelně žádost o úvěr, jejíž přílohou bude podnikatelský záměr projektu včetně požadavků na poradenství a žádost o poskytnutí záruky k úvěru. Úvěr v rozmezí 0,5–15 mil. Kč bude zajištěn bankovní zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky až do výše 60 % nesplacené jistiny každého úvěru, případné další zajištění si dohodne podnikatel s Českou spořitelnou. Finanční prostředky lze využít na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pořízení zásob a drobného hmotného a nehmotného majetku. Dotace na poradenství bude poskytnuta až do výše 10 % objemu příslušného úvěru, maximálně 150 000,– Kč. Minimální splatnost úvěru činí pět let, existuje také možnost odkladu splácení 3 roky.
Žádosti o úvěry z Programu Inostart je možné podávat od 2. května 2014. Veškeré potřebné údaje naleznou podnikatelé na www.cmzrb.cz a www.csas.cz/inostart.
Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument149126.html