Czech POINT

Ověřovatelská kancelář - Czech POINT RHK Brno - Výstaviště

V současnosti poskytujeme ověřené výpisy z:

 • obchodního rejstříku
 • živnostenského rejstříku
 • katastru nemovitostí
 • rejstříku trestů fyzických a právnických osob
 • centrálního registru řidičů - výpis bodového ohodnocení
 • seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (Modul Autovraky)
 • insolvenčního rejstříku
 • Registru obyvatel
 • Registru osob
 • Registru osob - výpis z veřejné části
 • Registru práv a povinností
 • Registru obyvatel - přehledu využití údajů
 • Registru osob - přehled využití údajů
 • Registru práv a povinností - přehled využití údajů
 • Registru územní identifikace

Číst dál...

Celní poradenství

Usnadníme Vám vývoz vašeho zboží do zahraničí. Poradíme a pomůžeme zajistit průvodní doklady pro export zboží. Rozsah nabízených služeb:

 • Celní poradenství
 • Vystavování karnetů ATA
  Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který zjednodušuje bezcelní dočasný vývoz obchodních vzorků, zařízení potřebného k výkonu povolání, exponátů a zařízení pro účely výstav a veletrhů do zahraničí nebo vědeckovýzkumného materiálu.
 • Ověřování certifikátů o původu zboží
  Certifikát o původu zboží ("Certificate of origin") prokazuje zemi původu vyváženého zboží. Prokázání původu zboží je základním předpokladem pro přiznání celního zvýhodnění. Dále ověřujeme obchodní a dopravní faktury, důležité dopisy a další dokumenty pro mezinárodní obchod.
 • Vyhotovení exportních dokladů
  Na objednávku vypíšeme certifikát o původu zboží nebo karnet ATA po předběžné domluvě a dodání potřebných podkladů 24 hodin předem.
 • Intrastat
  Provádíme vedení agendy Intrastat.

Číst dál...

Právní poradenství

Regionální hospodářská komora Brno nabízí právní konzultace z těchto právních odvětví:

 • občanské právo: možnost konzultací problematiky nového občanského zákoníku
 • obchodní korporace
 • živnostenské právo
 • pracovní právo
 • rozhodčí řízení
 • komplexní ochrana průmyslového vlastnictví

Číst dál...

Firemní poradenství

RHK Brno poskytuje a zajišťuje služby firemního poradenství.

Jedná se zejména o:

 • poradenskou a konzultační činnost k "Podnikatelskému záměru" (PZ), dtto ke zpracování "Podnikatelského plánu" (PP) a zpracování „Dotačního auditu“ možných podpor pro začínající podnikatele
 • možnost absolvování rekvalifikačního kurzu „Základy podnikání" akreditovaného MŠMT
 • zpracování „Dotačního auditu“ = > podpora podnikatelských subjektů při získávání finančních prostředků z fondů EU, EHS a jiných fondů včetně otestování splnitelnosti základních podmínek
 • poradenství a konzultační činnost v oblasti dalšího rozvoje podnikatelských subjektů
 • optimalizaci výběru zpracovatele projektu a zpracování projektu tzv. na klíč
 • zpracování reportu bonity a platební morálky podnikatelských subjektů (vlastní společnosti, dodavatelů, odběratelů, potenciálních obchodních partnerů) včetně prognózy schopnosti splácet závazky, ekonomické informace o subjektu, hodnocení rizikovosti subjektu a partnerů, informace o doporučeném kreditu, informace o vazbách a informace o závadových faktorech a subjektech včetně prognózy možného negativního vývoje (ČR a SR)
 • zpracování kreditní informace za zahraničí a informace o vazbách
 • spolupráci s univerzitami v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) a inovací; poradenství pro podnikatelské subjekty včetně zprostředkování spolupráce s jednotlivými fakultami, VaV pracovišti popř. specialisty; dtto v oblasti zprostředkování spolupráce s Centry pro transfer technologií (CTT, ÚTT) a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví
 • podporu a poradenství ke stážím a praxím studentů univerzit (viz např. pilotní projekt „Portál praxí" FRRMS MENDELU)
 • poradenství a konzultační činnost pro zaměstnance, zaměstnavatele (firmy) a začínající podnikatele k zajištění rovných příležitostí mužů a žen, odstranění potenciální genderové diskriminace, k "Podpoře prorodinné politiky" včetně slaďování pracovního a rodinného života, k využití a přenosu tzv. "dobré praxe" z realizovaného projektu "Open firemní školky" v lokalitě Brno - Slatina, k budování firemních školek v JMK (i formou outsorcingu FŠ) a k možným podporám z fondů EU

Číst dál...