Služby

Jedná se o poradenství (právní, firemní, celní), poradenství a konzultace v rámci Informačního centra, exportní poradenství, zajištění vzdělávání a poskytování služeb CzechPointu.

Pre programové obdobie 2014 – 2020 je oficiálnym názvom programu: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Jeho skrátená podoba je: Interreg V-A SK-CZ

Príprava nového programu Interreg V-A medzi Slovenskou republikou a Českou republikou pre programové obdobie 2014 – 2020 začala vo februári 2012. Prípravu zastrešoval riadiaci orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a národný orgán (Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR). Na príprave nového programu sa podieľali zástupcovia slovenských i českých programových partnerov.

Program vychádza z príslušných nariadení Európskeho parlamentu a Rady zverejnených v Úradnom vestníku EU - http://eur-lex.europa.eu/

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Základné informácie o programe

Oprávneným územím, v ktorom bude možné realizovať aktivity sú naďalej oblasti pohraničia na úrovni NUTS III, rozprestierajúce sa na území Slovenskej a Českej republiky. V Slovenskej republike ide o územie Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja a v Českej republike o územia Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezkeho kraja.

Program zároveň umožňuje realizáciu aktivít v súlade s článkom 20, bod 2 nariadenia 1299/2013, v rámci ktorého za určitých podmienok bude možné realizovať aktivity mimo programového územia.

Program naďalej uplatňuje princíp vedúceho partnera, ktorý ponesie zodpovednosť za realizáciu projektu. Každý vedúci partner musí mať min. jedného cezhraničného partnera. Pri výbere projektov bude naďalej kladený dôraz na pozitívny cezhraničný dopad.

Nové nariadenia stanovujú podmienku splnenia min. troch kritérií spolupráce zo štyroch definovaných, na rozdiel od súčasného programu, kedy stačilo, aby projekt splnil kritéria dve. Platí, že prvé dve kritéria sú povinné. Kritéria spolupráce:

spoločná príprava projektu
spoločná realizácia projektu
spoločný personál
spoločné financovanie

K sprísneniu pravidiel došlo i pri naplňovaní ukazovateľov výstupu projektu, ktoré budú stanovené pre každú investičnú prioritu. Každý projekt bude musieť prispieť k ich naplneniu.

O finančný príspevok budú môcť žiadať verejnoprávne, neziskové organizácie alebo podnikateľské subjekty. Pre každú prioritnú os bude spresnený zoznam oprávnených žiadateľov.
Tematické zameranie

Cieľom programu je prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov riešiť spoločné výzvy prihraničných regiónov. Program je zameraný na nasledujúce oblasti:

podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a vytváranie prepojenia a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím;
investície do vzdelávania, odbornej prípravy a školení za účelom získavania zručností a celoživotného vzdelávania, a to vypracovaním a naplňovaním spoločných programov vzdelávania, odbornej prípravy a školení;
zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva; ochrana a obnova biologickej rozmanitosti, ochrana a obnova pôdy a podpora ekosystémových služieb, vrátane siete NATURA 2000 a ekologickej infraštruktúry;
podpora právnej a správnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.

Finančný rámec

Rozpočet programu predstavuje 90 mil. EUR z prostriedkov ERDF.
Výška dotácie bude max. 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Schvaľovací proces

15.9.2014 bol programový dokument vzatý na vedomie Vládou ČR
17.9.2014 bol programový dokument schválený Vládou SR
22.9.2014 bol programový dokument odoslaný prostredníctvom systému SFC na Európsku Komisiu
11.6.2015 bol program Interreg V-A SK - CZ schválený Európskou komisiou

Verziu programového dokumentu nájdete tu.